ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ιστοσελίδας
1. ΠΡΟΟΙΜΙO
1.1. Oι παρόντες όροι χρήσης (μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα cookies) αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων μας [https://www.bolentaco.com/, www.vhotels-group.com] (εφεξής η «Ιστοσελίδα»).
1.2. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε Χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1.3. Η Ιστοσελίδα είναι μία Ιστοσελίδα που λειτουργεί από την BOLENTACO LIMITED (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, Κέρκυρα και Περιοχή: Αλμυρός – Άγιος Παντελεήμονας, ΤΚ: 49081.
1.4. Όλες οι αναφορές στον όρο “εμείς” στους παρόντες Όρους Χρήσης θεωρείται ότι αναφέρονται στην Εταιρεία.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
2.1. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
2.2. Η Εταιρεία στοχεύει να ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.
2.3. Είστε υπεύθυνος να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές/διαρρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Επίσης είστε υπεύθυνος να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της δικής σας σύνδεσης στο internet είναι ενήμερα για τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται προς αυτούς.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
3.1. Έχουμε το δικαίωμα να απαγορεύσουμε και/ή να διακόψουμε την εκπομπή της Ιστοσελίδας (ή την λειτουργία ορισμένων από των υπηρεσιών της) σε οποιονδήποτε χρήστη, σε περιπτώσεις που ευλόγως κρίνουμε ότι αυτή η πρόσβαση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς και/ή τον χρήστη ή άλλο τρίτο πρόσωπο, καθώς και όταν ο χρήστης έχει παραβιάσει τους Όρους Χρήσης και/ή τον νόμο.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
4.1. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής: το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές.
4.2. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά-προσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.
4.3. Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.
4.4. Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
4.5. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ
5.1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι η εν γένει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από αυτούς α) δεν προσβάλλει με κανένα τρόπο την προσωπικότητα τρίτων και δεν θα συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο β) δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη γ) δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, δ) δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου και ε) δεν παραπλανεί ή ζημιώνει με κανέναν τρόπο την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο, Χρήστη ή μη, προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες ή άλλως. Εφόσον λάβουν χώρα τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της.
5.2. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
5.3. Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν, περιορίσουν ή επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.

6. ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) / ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
6.1. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (web sites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
6.2. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή/και καταστημάτων ή/και υπηρεσιών στα οποία μπορεί να παραπέμπει, ή/και ότι συνδέεται με όλα τα παραπάνω καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου, εργασίας, πρόστησης κτλ.

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, στην Πολιτική Απορρήτου [privacy-policy] στην Πολιτική για τα Cookies, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
7.2. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.
7.3. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies, και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
8.1. Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αυστηρά σε Χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης κατά την είσοδό τους στην Ιστοσελίδα ή καταχωρήσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό της ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες που δήλωσαν ψευδή ημερομηνία γέννησης και οι γονείς/κηδεμόνες/ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί Εταιρεία από την ψευδή τους δήλωση.

9. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
9.1. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Ή ΜΗ.
9.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ: (Α) ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, (Β) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Η ΗΘΙΚΗ) ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Γ) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΠΑΥΣΗ, ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (Δ) ΙΟΥΣ, TROJANS HORSES ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΚΑΙ (Ε) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
10.1. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
10.2. Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου [https://www.bolentaco.com/, www.vhotels-group.com] από αυτούς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, να υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κερκύρας.

11. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
11.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.
11.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.
11.3. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.
11.4. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
11.5. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

TERMS OF USE
1. TERMS OF WEBSITE USE
1.1 This page (together with the Privacy and Cookie Notice) tells you the terms of use on which you may make use of our website under the domains [https://www.bolentaco.com/, www.vhotels-group.com] (the “website”). Your access to, and use of, the Site is subject to these Terms of Use and all applicable laws and regulations. Please read these Terms of Use carefully before you start to use the Site. By using our Site, you indicate that you accept these Terms of Use and that you agree to abide by them. If you do not agree to these Terms of Use, please refrain from using our Site.
1.2 The Site is operated by BOLENTACO LIMITED, a company incorporated in Greece with VAT: 997347307 whose address is Almyros - Agios Panteleimonas – Corfu 49081 (“We”).
1.3 All references to ‘our’, ‘us’, or ‘we’, in these Terms of Use are deemed to refer to the Company.

2. ACCESSING OUR SITE
2.1 Access to our Sites is permitted on a temporary basis, and “We” reserve the right to withdraw or amend the service we provide on our Site without notice (see below). We will not be liable if for any reason our Site is unavailable at any time or for any period.
2.2 From time to time, we may restrict access to some parts of our Sites, or our entire Sites, to users. If the need arises we may suspend access to our Sites, or discontinue it indefinitely.
2.3 You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to our Sites. You are also responsible for ensuring that all persons who access our Site through your internet connection are aware of these terms, and that they comply with them.

3. ACCESS RESTRICTION
3.1 We have the right to forbid and/or interrupt the transmission of the Site (or the operation of several of its services) to any user, as long as we according to our reasonable judgment believe that this access may jeopardize Us and/or the user and/or any third party, as well as that the user has violated the Terms of Use and/or the law.
3.2 We reserve the right to suspend the operation of the Site (or the operation of several of its services) because of update works, software improvement or improvement of its security functions. In that case, the Site will not be accessible by the users.

4. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
4.1 The Site and all copyright and other intellectual property rights in all text, design, logos, graphics, icons, images and other materials on this Site (the “Content”) are the property of BOLENTACO ‘s LIMITED HOTELS, or are included with the permission of the relevant owner.
4.2 Your use of any Content, except as provided in these Terms of Use, without the written permission of the Content owner is strictly prohibited. We will enforce our intellectual property rights to the fullest extent permitted by the law, including the seeking of criminal prosecution.
4.3 You are hereby permitted to use the Sites as follows:
(a) You may print off one copy, and may download extracts, of any page(s) from our Site for your personal reference and you may draw the attention of others within your organization to material posted on our Site.
(b) You must not modify the paper or digital copies of any materials you have printed off or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text.
(c) Our status (and that of any identified contributors) as the authors of material on our Site must always be acknowledged.
(d) You must not use any part of the materials on our Site for commercial purposes without obtaining a license to do so from us or our licensors.
(e) If you print off, copy or download any part of our Site in breach of these Terms of Use, your right to use our Site will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.
(f) As a condition of your access to and use of this Site, you warrant to us that you will not use this Site for any purpose that is prohibited by these Terms of Use or in a manner that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence, give rise to civil liability, or otherwise violate any law and that you will not use the Site to post or transmit any infringing, threatening, false, misleading, abusive, harassing, libelous, defamatory, vulgar, obscene, scandalous, inflammatory, pornographic, or profane material. We will fully cooperate with any law enforcement authorities or any court order requesting or directing it to disclose the identity of anyone posting or transmitting any such information or materials. You also warrant informing us as soon as you become aware of any unlawful or prohibited use of this Site by any third parties.

5. RELIANCE ON INFORMATION POSTED
5.1 Commentary and other materials posted on our Site are not intended to amount to advice on which reliance should be placed. We therefore disclaim all liability and responsibility arising from any reliance placed on such materials by any visitor to our Site, or by anyone who may be informed of any of its contents.

6. OUR LIABILITY
6.1 The material displayed on our Sites is provided without any guarantees, conditions or warranties as to its accuracy. To the extent permitted by law, we and third parties connected to us hereby expressly exclude:
(a) All conditions, warranties and other terms which might otherwise be implied by the applicable legislation.
(b) Any liability for any direct, indirect or consequential loss or damage incurred by any user in connection with our Site or in connection with the use, inability to use, or results of the use of our Site, any websites linked to it and any materials posted on it, including, without limitation any liability for: loss of income or revenue; loss of business; loss of profits or contracts; loss of anticipated savings; loss of data; loss of goodwill; wasted management or office time; and for any other loss or damage of any kind, however arising and whether caused by tort (including negligence), breach of contract or otherwise, even if foreseeable, provided that this condition shall not prevent claims for loss of or damage to your tangible property or any other claims for direct financial loss that are not excluded by any of the categories set out above.
6.2 This does not affect our liability for death or personal injury arising from our negligence, nor our liability for fraudulent misrepresentation or misrepresentation as to a fundamental matter, nor any other liability which cannot be excluded or limited under applicable law.

7. INFORMATION ABOUT YOU AND YOUR VISITS TO OUR SITE
7.1 We process information about you in accordance with our Privacy Policy. By using our Site, you consent to such processing and you warrant that all data provided by you is accurate.

8. UPLOADING MATERIAL TO OUR SITE
8.1 Whenever you make use of a feature that allows you to upload material to our Site, or to make contact with other users of our Site, you must comply with the content standards set out below. You warrant that any such contribution does comply with those standards, and you indemnify us for any breach of that warranty.
8.2 Any material you upload to our Site will be considered non-confidential and nonproprietary, and we have the right to use, copy, distribute and disclose to third parties any such material for any purpose. We also have the right to disclose your identity to any third party who is claiming that any material posted or uploaded by you to our Site constitutes a violation of their intellectual property rights, or of their right to privacy.
8.3 We will not be responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any materials posted by you or any other user of our Site.
8.4 We have the right to remove any material or posting you make on our Site if, in our opinion, such material does not comply with the content standards set below.

9. DISCLAIMERS
9.1 The Content on this Site may include inaccuracies or typographical errors. Changes may be made periodically to this Site at any time and without notice. However, we make no commitment to regularly update the information contained in this Site. Furthermore, we do not guarantee that this Site will operate uninterrupted or error-free, that defects will be periodically corrected or that it is compatible with your computer, hardware and software, that the Site will be secure, that the errors will be fixed in the Site, that the server providing the Site is free of viruses or any other malware.
9.2 We make reasonable efforts for the maintenance and the availability of the content of the Site. However, the users accept that we are entitled to change and/ or interrupt temporarily or permanently all or part of the Site with or without prior notice to the users. We shall not bear any liability for any kind of damage (positive, negative, incidental, contractual or other) arising from the inability of accessing of the users to the Site, the interruption of all or parts of it, the delay, non-delivery, interruption or poor reception of service or loss of their content, the existence of any error. In any case, “We” reserve the right to interrupt at any time temporarily or permanently the operation of all or part of the Site for maintenance or upgrade or any other reason.
9.3 ALL CONTENT IS SUBJECT TO CHANGE AND IS PROVIDED TO YOU “AS IS” WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF SUITABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, WE NEITHER WARRANT NOR REPRESENT THAT YOUR USE OF ANY CONTENT WILL NOT INFRINGE THE RIGHTS OF ANY THIRD PARTIES NOR THAT THE CONTENT WILL BE ACCURATE, COMPLETE OR UP-TO-DATE. WE ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR THE FAILURE OF ANY OF OUR SERVICES OFFERED IN THIS SITE.

10. EXCLUSION OF LIABILITY
10.1 YOUR USE OF THE SITE IS AT YOUR OWN RISK. NEITHER WE, NOR ANY OF OUR OFFICERS OR DIRECTORS, NOR ANY OF OUR AGENTS OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN CREATING, PRODUCING, OR DELIVERING THE SITE, ARE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH THE USE OF THIS SITE OR CONTENT, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGES.

11. VIRUSES, HACKING AND OTHER OFFENCES
11.1 You must not misuse our Site by knowingly introducing viruses, Trojans, worms, logic bombs or other material which is malicious or technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorized access to our Site, the server on which our Site is stored or any server, computer or database connected to our Site. You must not attack our Site via a denial-of-service attack or a distributed denial-of service attack.
11.2 By breaching this provision, you would commit a criminal offence under applicable legislation. We will report any such breach to the relevant law enforcement authorities and we will co-operate with those authorities by disclosing your identity to them. In the event of such a breach, your right to use our Site will cease immediately.
11.3 We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-of service attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of our Site or to your downloading of any material posted on it, or on any website linked to it.

12. LINKING TO OUR SITE
12.1 You may link to our home page, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it, but you must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists.
12.2 You must not establish a link from any website that is not owned by you.
12.3 Our Site must not be framed on any other Site, nor may you create a link to any part of our Site other than the home page. We reserve the right to withdraw linking permission without notice. The website from which you are linking must comply in all respects with the content standards set out in these Terms of Use.
12.4 If you wish to make any use of material on our Site other than that set out above, please address your request to BOLENTACO LIMITED - info@bolentaco.com

13. LINKS FROM OUR SITE
13.1 Where our Site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We have no control over the contents of those sites or resources, and accept no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from your use of them.

14. PROHIBITED USES
14.1 You may use our Site only for lawful purposes. You may not use our Site:
(a) In any way that breaches any applicable local, national or international law or regulation.
(b) In any way that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect.
(c) For the purpose of harming or attempting to harm minors in any way.
(d) To send, knowingly receive, upload, download, use or re-use any material which does not comply with our content standards of these Terms of Use.
(e) To transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorized advertising or promotional material or any other form of similar solicitation (spam).
(f) To knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware or any other harmful programs or similar computer code designed to adversely affect the operation of any computer software or hardware.
14.2 You also agree:
(a) Not to reproduce, duplicate copy or re-sell any part of our Site in contravention of the provisions of our Terms of Use.
(b) Not to access without authority, interfere with, damage or disrupt:
(i) any part of our Sites;
(ii) any equipment or network on which our Site is stored;
(iii) any software used in the provision of our Site; or
(iv) any equipment or network or software owned or used by any third party.

15. SUSPENSION AND TERMINATION
15.1 We will determine, in our discretion, whether there has been a breach of these Terms of Use through your use of our Site. When a breach of the Terms of Use has occurred, we may take such action as we deem appropriate.

16. SOFTWARE AVAILABLE ON THIS SITE
16.1 The intellectual property rights or other rights in any software that is made available for download from the Site (“Software”) belong to us or our suppliers/licensors. In order to access some of the information on this Site, you may have to enter into licenses with third party software providers. Your ability to access that information may depend on whether you have entered into such licenses. Your use of the Software is governed by the terms of any license agreement that may accompany or be included with the Software. We take no responsibility for arranging any such licenses. Do not install or use any Software unless you agree to such a license agreement. Where you download software from this Site, you do so at your own risk.

17. VARIATIONS
17.1 We may revise these Terms of Use at any time by amending this page. You are expected to check this page from time to time to take notice of any changes we made, as they are binding on you. Some of the provisions contained in these terms of use may also be superseded by provisions or notices published elsewhere on our Site.

18. YOUR CONCERNS
18.1 If you have any concerns about material which appears on our Site, please contact BOLENTACO LIMITED- info@bolentaco.com

19. MISCELLENEOUS PROVISIONS
19.1 These Terms of Use and your use of the Site are governed by the laws of Greece, without regard to its choice of law provisions. The courts of general jurisdiction located within Greece, will have exclusive jurisdiction over any and all disputes arising out of, relating to or concerning these Terms of Use and/or the Site or in which these Terms of Use and/or the Site are a material fact.
19.2 If we decide to waive any breach of obligation arising under these Terms of Use, then that does not mean that we have waived any other breach or any future breaches. All rights and remedies under these Terms of Use are cumulative and are not exclusive of any rights or remedies provided by law or by any other agreement.
19.3 If any part of the Terms of Use are determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law including, but not limited to, the warranty disclaimers and liability limitations above, then the invalid or enforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of the agreement shall continue in effect.